045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die in een voorkomend geval onder de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Daemen Poelman advocaten & mediators voor uitkering in aanmerking komen met inbegrip van het eigen risico.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebracht honorarium, exclusief BTW, zulks met een maximum van € 10.000,00.

Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt elke aansprakelijkheid op schadevergoeding, indien niet binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor schade, zolang opdrachtgever haar verplichtingen jegens ons niet is nagekomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze site.

 

GESCHILLEN

Klachten over de hoogte van de declaratie of over de kwaliteit van de dienstverlening dient opdrachtgever op straffe van verval binnen drie maanden na factuurdatum schriftelijk aan ons kenbaar te hebben gemaakt.

Ons kantoor neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur.

U wordt verwezen naar de site www.advocatenorde.nl/geschillencommissie-advocatuur, oftewel naar de site https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/

Voordat u de klacht bij de geschillencommissie indient, dient u eerst uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie advocatuur tot uiterlijk 12 maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor.