045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelman.com

OUDERLIJK GEZAG

Er kan sprake zijn van eenzijdig gezag (als één ouder het gezag heeft) of van gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen (als beide ouders het ouderlijk gezag uitoefenen).

Indien er een wijziging dient te komen in het gezag; vanuit een eenzijdig ouderlijk gezag komen tot een gezamenlijk ouderlijk gezag, dan wel van een gezamenlijk ouderlijk gezag komen naar een eenzijdig ouderlijk gezag, dan kunt u onze hulp inroepen.

 

HOOFDVERBLIJF EN OMGANG

In een echtscheidingsprocedure wordt de verblijfplaats van de kinderen en de omgang met de andere ouder geregeld. Niet gehuwde ouders kunnen, als ze er onderling niet uitkomen, een apart verzoek indienen bij de rechtbank om vaststelling van de verblijfplaats van de kinderen en een omgangsregeling met de andere ouder.

 

KINDERALIMENTATIE

De ouder, waar de kinderen niet het hoofdverblijf hebben, is in het algemeen verplicht om kinderalimentatie te betalen. U bent verplicht te betalen tot de dag dat de kinderen 21 jaar oud worden. Voor een berekening van de hoogte van de kinderalimentatie bent u bij ons aan het goede adres.

 

PARTNERALIMENTATIE

Er bestaat een recht op partneralimentatie bij echtscheiding gedurende een periode van in principe 12 jaar vanaf inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Als er sprake is van een huwelijk zonder kinderen dat korter heeft geduurd dan vijf jaar, dan is de partneralimentatieplicht in principe even lang als de duur van het huwelijk.

Alimentatie berekenen is een ingewikkelde kwestie en wij zijn daarin gespecialiseerd.

 

ONDERTOEZICHTSTELLING EN/OF UITHUISPLAATSING

Bij ernstige opvoedings- of gedragsproblemen bij jongeren kan door Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling (OTS) al dan niet gekoppeld aan een uithuisplaatsing worden verzocht. Dat zijn zeer ingrijpende maatregelen.

Wanneer u het met een (voorgenomen) maatregel niet eens bent, kunt u ons benaderen.

 

ONDERBEWINDSTELLING/CURATELE

Mensen die niet in staat zijn hun vermogensrechtelijke zaken zelf te regelen, kunnen onder bewind gesteld worden, waarbij de bewindvoerder dan alle zakelijke aangelegenheden regelt.

Als de ongeschiktheid nog verder gaat, dan kan er een ondercuratelestelling volgen, waarbij niet alleen over de zakelijke, maar ook over de persoonlijke zaken door de curator wordt beslist.

Als u problemen heeft met de bewindvoerder of de curator, maar ook als u het niet eens bent met het toepasselijk worden van een dergelijke regeling op u of als u van een dergelijke regeling weer af wil, dan staan wij u graag bij.

 

ERKENNING/VADERSCHAP/BIJZONDER CURATOR:

Indien u bezwaren hebt tegen erkenning van uw kind of tegen het vaderschap of de ontkenning daarvan, dan kunnen wij u juridische bijstand verlenen.

Wij treden ook op als bijzonder curator. Bij alle vaderschapszaken wordt door de rechtbank een bijzonder curator benoemd, die uitsluitend voor de belangen van het kind dient op te komen. De bijzonder curator adviseert de rechtbank. Zo weet u dat wij veel met deze materie bezig zijn en u dus daarin goed kunnen bijstaan.